اخبار

1397/10/02


 

جدول پخش تیزر همایش در شبکه های سیما

َیکشنبه

شبکه اول

قبل از خبر 21:00

شبکه اول

قبل از مجموعه شبانه ساعت 22

شبکه دوم

قبل از خبر 20:30

شبکه سوم

قبل از خبر 22:00

شبکه آی فیلم

قبل از سریال دیوار به دیوار ساعت 22

دوشنبه

شبکه اول

قبل از خبر 21:00

شبکه دوم

قبل از خبر 20:30

شبکه سوم

قبل از خبر 22:00

شبکه سوم

قبل از نود

شبکه آی فیلم

قبل سریال قبل از همسایه ها ساعت 22


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !