این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

* محور علمی- فناوری

بطور کلی در مراحل مختلف تولید و پردازش داده‌ها در سازمان در نظر گرفتن مؤلفه‌های علمی (از جنبه‌های نظری تا جنبه‌های کاربردی) و  مهندسی در پیدایش و گسترش فناوری اطلاعات و مصنوعات آن از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. به بهبود حکمرانی داده‌ها منجر خواهد شد. ذیل این محور به بررسی دستاوردهای پژوهشی و اجرایی حول رابطة میان حکمرانی داده‌ها و محورهای فرعی زیر پرداخته می‌شود:     

 • کیفیت داده و حکمرانی داده‌ها؛
 • مدیریت دانش و حکمرانی داده‌ها؛
 • معماری و فناوری اطلاعات؛
 • امنیت و ایمنی و حکمرانی داده‌ها؛
 • سیستم‌های اطلاعاتی و حکمرانی داده‌ها؛
 • استانداردها و حکمرانی داده‌ها؛
 • داده‌های عظیم و حکمرانی داده‌ها؛
 • حکمرانی داده‌ها و حکمرانی فناوری اطلاعات؛
 • انبارش داده‌ها و حکمرانی داده؛
 • هوش مصنوعی و حکمرانی داده؛

* محور سیاستی- مدیریتی

در مراحل مختلف تولید و پردازش داده‌ها در سازمان در نظر گرفتن چارچوب‌های مختلف سیاستی، اقتصادی، مدیریتی و حقوقی به بهبود برنامه‌های حکمرانی داده‌ها در هر سازمانی منجر خواهد شد. ذیل این محور به بررسی دستاوردهای پژوهشی و اجرایی حول رابطة میان حکمرانی داده‌ها و محورهای فرعی زیر پرداخته می‌شود:   

 • تصمیم‌گیری و حکمرانی داده‌ها؛
 • فرایندهای کسب و کار  و حکمرانی داده‌ها؛
 • مدیریت منابع انسانی و حکمرانی داده‌ها؛
 • برنامه‌ريزي راهبردی و حکمرانی داده‌ها؛
 • ارتباطات سازمانی و حکمرانی داده‌ها؛
 • شبکه‌های اجتماعی و حکمرانی داده‌ها؛
 • مدیریت کیفیت و حکمرانی داده‌ها؛
 • آینده‌نگاری و حکمرانی داده‌ها؛
 • سیاست‌گذاری و حکمرانی داده‌ها؛
 • انتقال فناوری و حکمرانی داده‌ها؛
 • پایش و ارزیابی و حکمرانی داده‌ها؛
 • جنگ سایبری و حکمرانی داده‌ها؛
 • اقتصاد داده‌ها؛
 • امضای دیجیتالی؛
 • تعامل‌پذیری داده‌ها؛
 • دولت الکترونیک.
* محور اجتماعی- فرهنگی

در مراحل مختلف تولید و پردازش داده‌ها در سازمان، توجه به ملاحظات و ملزومات اجتماعی، اخلاقی و حقوقی به بهبود برنامه‌ها و تسهیل حکمرانی داده‌ها در هر سازمانی منجر خواهد شد. این ملزومات می‌تواند ذیل دو عنوان قرار گیرد:

الف) حکمرانی در استفاده از داده‌ها: در اینجا مؤلفه‌هایی همچون اولویت‌ها، نیازها و فرصت‌ها در شرایط فعلی یک سازمان را مورد توجه قرار می‌دهد؛ به‌طوری که توسعه استفاده از داده‌ها، نیازهای اصلی در استفاده از داده‌ها، چگونگی ایجاد تمهیدات حکمرانی برای بهره‌وری بیشتر، و توجه به پیامدهای بالفعل و بالقوه در تحقق حکمرانی داده‌ها یا فقدان تحقق آن در یک سازمان را بررسی می‌کند.

ب) چشم‌انداز حکمرانی داده‌ها: تحت این عنوان می‌توان بررسی نمود که حکمرانی داده‌ها باید چه بخش یا بخش‌هایی از واحدهای سازمانی را تحت پوشش قرار دهد، یا چه جنبه‌هایی کلیدی از حکمرانی داده‌ها همچون شفافیت، حریم خصوصی، امنیت داده‌ها، و ارزش داده‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین می‌توان به این مسائل پرداخت که سازمان‌ها برای تحقق حکمرانی داده‌ها باید چه آموزش‌ها و دوره‌هایی را مد نظر قرار دهند، و چه ابعاد اجتماعی، اخلاقی، و حقوقی نوظهوری را برای تسهیل آن بررسی نمایند.

 ذیل این محور به بررسی دستاوردهای پژوهشی و اجرایی حول رابطة میان حکمرانی داده‌ها و محورهای فرعی زیر پرداخته می‌شود:   
 • ملاحظات اجتماعی در حکمرانی داده‌ها و استفاده از آن در سازمان؛
 • ملاحظات اخلاقی در حکمرانی داده‌ها و استفاده از آن در سازمان؛
 • ملاحظات حقوقی در حکمرانی داده‌ها و استفاده از آن در سازمان؛
 • شفافیت و حکمرانی داده‌ها؛
 • حریم خصوصی و حکمرانی داده‌ها؛
 • امنیت داده‌ها و حکمرانی داده‌ها؛
 • ارزش داده‌ها و حکمرانی داده‌ها.
  و موضوعات مرتبط دیگر.