محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

محورهای همایش:

علمی- فناورانه:

·         کسب و کار هوشمند

·         هوش مصنوعی؛

·         کلان داده؛

·         کیفیت داده و استانداردها؛

·         تحلیل هوشمند داده ها؛

·         امنیت و ایمنی؛

·         معماری فناوری اطلاعات؛

·         مصورسازی داده ها و اطلاعات؛

·         سیستم های تصمیم یار؛

سیاستی- مدیریتی:

·         حکمرانی داده

·         مدیریت دانش؛

·         دولت الکترونیکی؛

·         کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی؛

·         بازاریابی و بازار سازی؛

·         اقتصاد داده‌ محور؛

·         پلتفرم های کسب و کار؛

·         سیاست گذاری داده محور؛

·         آینده نگاری و حکمرانی داده ها؛

·         مشارکت عمومی-خصوصی در مدیریت اطلاعات؛

·         ارزیابی فناوری اطلاعات؛

·         سلامت الکترونیکی

·         گردشگری الکترونیکی

·         یادگیری الکترونیکی

اجتماعی- فرهنگی:

·         اعتماد اجتماعی

·         مالکیت و حمایت از داده‌ها؛

·         صحّت و امنیت داده‌ها؛

·         شفافیت و اعتماد داده‌ها؛

·         ارزیابی تاثیرات اجتماعی؛

·         کنترل ‌پذیری و دسترس‌پذیری داده‌ها؛

·         حریم خصوصی و محرمانگی داده‌ها؛

·         کلان‌داده‌ها و چالش‌های اخلاقی و حقوقی؛