امتیازات جایزه فاب برای برگزیدگان

صفحه اصلی > امتیازات جایزه فاب برای برگزیدگان

امتیازات جایزه فاب

۱. امکان استقرار در پارک فن آوری پردیس
۲. ارائه خدمات لیزینگ از سوی پارک فن آوری پردیس
۳. بازاریابی محصولات برگزیده در سایت مرکز فن بازار ملی به مدت ۶ماه
۴. ارائه خدمات صندوق صحا به برگزیدگان